We maken gebruik van cookies.  
background-image

Boekingsvoorwaarden

1. RESERVERING EN BETALING


De huurder reserveert schriftelijk, via e-mail of telefonisch. Bohemia Travel boekt het door de huurder gewenste verblijf en stuurt de huurovereenkomst en de eventuele verzekeringspolis toe. De huurder doet de aanbetaling. Deze aanbetaling bestaat uit 35% van de totale huursom, de eventuele premie van de verzekeringen en de boekingskosten van € 25. Vanaf 1 februari 2021 is er ook een eigen bijdrage aan het SGR  van € 10 per boeking. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na boekdatum door Bohemia Travel ontvangen te zijn. Zes weken voor de aanvang van huurperiode dient het resterende gedeelte van het factuurbedrag door Bohemia Travel ontvangen te zijn. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door of namens Bohemia Travel schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Blijft betaling ook dan achterwege dan is de huurder van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Bohemia Travel heeft in dat geval het recht de reservering als geannuleerd te beschouwen. Op deze annulering zullen de regels als bepaald onder "6” annulering door de huurder" van overeenkomstige toepassing zijn.
De in verzuim zijnde huurder is aan Bohemia Travel naast de (restant-) hoofdsom verschuldigd 15% buitengerechtelijke incassokosten en 1% rente voor elke maand of gedeelte daarvan dat te laat wordt betaald.
NB Reisovereenkomsten vormen een uitzondering op de ‘Wet verkoop op afstand’ en komen daardoor niet in aanmerking voor een herroepingsrecht (‘bedenktijd’) van 14 dagen.

 

2. DE BOEKINGSKOSTEN


Bohemia Travel brengt u € 25 reserveringskosten in rekening. Indien de huurder voor meerdere accommodaties tegelijk boekt, betaalt hij toch slechts één keer de boekingskosten.

 

3. AANTAL PERSONEN


Het te huren verblijf en bijbehorend terrein, mag maximaal bewoond worden door het in de boeking vermelde aantal personen. Bij het (zelfs tijdelijk) bewonen door méér personen kan dat verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is. In dit verband willen wij nog opmerken dat de grootte van de appartementen meestal aan de bescheiden kant is. Voor een comfortabel verblijf is het aan te bevelen de accommodatie met minder dan het maximum aantal personen te bewonen. Het is niet toegestaan op het eventueel bij een accommodatie behorende terrein te kamperen (tent/caravan), dan wel een caravan of camper te plaatsen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar en/of Bohemia Travel. Bij het niet naleven van deze regel kan dit verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben. Waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is, ook niet wanneer daarmee het maximum aantal personen dat in het verblijf is toegestaan niet wordt overschreden.

 

4. REIZIGERS


Indien de huurder (eveneens) een reis boekt voor andere deelnemers, is de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

 

5. HUISDIEREN


Bij de beschrijvingen van de verschillende objecten staat aangegeven of huisdieren mee mogen. De huurder dient dit altijd bij het boeken aan te geven, want ook indien huisdieren zijn toegestaan, wil dat nog niet zeggen dat alle huisdieren worden toegelaten.
Gaat u ervan uit dat de kosten per huisdier € 25/week zijn (ter plaatse te betalen), mits anders vermeld op de site.
Denkt u erom een gezondheidsverklaring en een inentingsbewijs tegen hondsdolheid mee te nemen.

 

6. ANNULERING DOOR DE HUURDER


Wij raden u aan een goede annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kunnen wij voor u doen via de Europeesche. Indien de huurder gedwongen is zijn verblijf te annuleren, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat een ander zijn boeking overneemt. Er dient echter wel een nieuwe huurovereenkomst te worden ondertekend. De nieuwe huurder betaalt hiervoor € 25 boekingskosten. Annuleringen, met of zonder in de plaats stelling, dienen schriftelijk te gebeuren. De volgende annuleringskosten worden de huurder in rekening gebracht:
a. Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 30% van de reissom.
b. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van aankomst: 60% van de reissom.
c. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: 100% van de reissom.
d. LET OP. Geannuleerde vliegreizen vanaf de dag van reserveren 100%.

 

 

7. ANNULERING DOOR BOHEMIA TRAVEL


a. Bohemia Travel kan de huurovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Indien de opzegging Bohemia Travel kan worden toegerekend en de huurder daardoor schade lijdt, is Bohemia Travel verplicht deze schade te vergoeden. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Bohemia Travel niet kan worden gevergd. Bohemia Travel zal u zonder uitstel, met opgave van reden, schriftelijk van de opzegging op de hoogte stellen.
b. Bohemia Travel zal, voor zover de opzegging niet het gevolg is van een aan de huurder toe te rekenen oorzaak, gelijktijdig met de onder a. bedoelde kennisgeving een gelijkwaardige of betere accommodatie aanbieden. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie zullen wij beoordelen naar objectieve maatstaven, waarbij rekening gehouden wordt met de accommodatie, de faciliteiten en de bij de reservering bekend gemaakte essenties. Indien Bohemia Travel geen aanbod kan doen, of u wilt het alternatief niet accepteren, dan volgt een terugstorting van de al geheel of gedeeltelijk betaalde reissom. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 

8. WIJZIGINGEN


Wilt u wijzigingen aanbrengen in uw boeking, dan is dit alleen mogelijk in overleg met de verhuurder en tegen vergoeding van gemaakte administratiekosten. Wij brengen u hiervoor € 25 in rekening. Wijzigingen in huurperiode en wisseling van accommodatie zijn overboekingen.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID VAN BOHEMIA TRAVEL


Bohemia Travel kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door Bohemia Travel gecontracteerde accommodaties. Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Bohemia Travel aangeboden accommodaties binden Bohemia Travel niet. In geval van overboeking van vluchten, of het niet vertrekken van vluchten in geval van calamiteiten is Bohemia Travel niet aansprakelijk. Ook kan Bohemia Travel geen aansprakelijkheid aanvaarden voor overmachtsituaties zoals b.v. oorlogsgeweld, extreem slechte weersomstandigheden, bouwactiviteiten, natuurrampen en overheidsbeslissingen.
Het kan voorkomen dat er in de buurt van uw vakantieverblijf  bouwactiviteiten of  wegopbrekingen zijn. Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden en zijn niet in staat zijn dergelijke werkzaamheden stil te leggen.
 

10. OVERMACHT EN HULPVERLENING


Bohemia Travel is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de huurovereenkomst indien de tekortkomingen, uitgaande van de Nederlandse wet of de in Nederland geldende opvattingen, niet de schuld zijn van Bohemia Travel. Indien de huurder in moeilijkheden verkeert, heeft Bohemia Travel de plicht de huurder zo goed als mogelijk te helpen.

 

11. KLACHTEN


Indien de huurder klachten heeft, moet hij hier allereerst melding van maken bij de eigenaar of beheerder van de betreffende accommodatie. Kan de klacht ter plaatse niet binnen redelijke termijn bevredigend worden geregeld, dan is de huurder verplicht direct contact op te nemen met Bohemia Travel. Bohemia Travel zal dan proberen binnen 48 uur een oplossing te vinden. Indien de huurder deze verplichting niet nakomt vervalt voor de huurder het eventuele recht op schadevergoeding. In het geval dat de klacht ook na bemiddeling door Bohemia Travel niet bevredigend geregeld kan worden, dan heeft u tot 4 weken na afloop van uw huurperiode de mogelijkheid uw klacht schriftelijk onder vermelding van uw factuurnummer bij ons te melden. Bohemia Travel is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

 

12. AANKOMST/VERTREK


De huurder kan het verblijf betreden vanaf de zaterdag tussen 15.00 en 17.00 uur. Op de vertrekdag dient u de accommodatie om 10.00 uur te hebben verlaten. UItzonderingen staan bij de omschrijvingen.

 

13. STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN


Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma / op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
 

14. WATERVERBRUIK EN ENERGIE


In Tsjechië zijn een groot aantal vakantiehuizen voor de watervoorziening afhankelijk van een eigen bron. Dit bronwater is van prima kwaliteit, ondanks het soms hoge ijzergehalte. Wij verzoeken u om zuinig met het water om te gaan.
Ook is in Tsjechië de infrastructuur nog niet vergelijkbaar met Nederland. Zo kan het voorkomen dat  de elektriciteit en/of water enige tijd afgesloten wordt in de omgeving. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De kosten voor energieverbruik in Tsjechië zijn hoger dan in Nederland. Ga dus zuinig om met het gebruik van verwarming, warm water en elektriciteit! De eigenaar kan in overleg om een toeslag vragen.

 

15. JONGERENGROEPEN

Helaas kan ons bedrijf geen jongeren groepen meer accepteren. Te vaak is gebleken dat er teveel overlast wordt veroorzaakt door deze groepen.

16. INRICHTING

In Tsjechië is het gebruikelijk dat de slaapkamers geen gordijnen hebben. Hierop zijn gelukkig wel steeds vaker uitzonderingen.